Richtlijnen

De Stichting Fonds Dr. Christine Buisman is opgericht met als doel het bevorderen van de studie in de biologie in het Koninkrijk der Nederlanden door toelagen uit te reiken aan bij voorkeur vrouwelijke biologen, al dan niet afgestudeerd, en bij voorkeur van Nederlandse nationaliteit, in het belang van haar onderzoek. Het Fonds beschikt daartoe over beperkte middelen. Om die reden worden de genoemde criteria restrictief toegepast, in die zin dat uitsluitend vrouwelijke studenten en afgestudeerden van een opleiding Biologie aan bij voorkeur één der Nederlandse universiteiten en bij voorkeur met de Nederlandse nationaliteit in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten van een buitenlandse onderzoeksstage of aan deze buitenlandse onderzoeksstage geliëerd congresbezoek en korte studierei­zen. Aan studentes wordt uitsluitend subsidie verstrekt in het kader van een onder verantwoordelijkheid van een universitaire opleiding Biologie vallende masterstage in aansluiting op een succesvol afgesloten universitaire bacheloropleiding.

Niet in aanmerking

Niet in aanmerking komen studenten die eerder een niet-universitaire (HBO) opleiding hebben gevolgd en geen universitair  bachelordiploma Biologie bezitten; geen bijdrage wordt verstrekt ten behoeve van buitenlandse onderzoekstages tijdens de bachelorfase.
Geen subsidie wordt verleend aan studenten of afgestudeerden van aan biologie verwante opleidingen: Biomedische wetenschappen, Psychobiologie, Gezondheidswetenschappen, Plant- en dierwetenschappen, Moleculaire levenswetenschappen, enz.
Medisch-biologisch gerichte aanvragen binnen een opleiding Biologie worden alleen in beschou­wing genomen als de te subsidiëren activiteit geken­merkt wordt door een fundamenteel biologische vraagstelling; klinisch gerichte activiteiten komen niet voor subsidiëring in aanmerking.
Aan de kosten verbonden aan het volgen van cursussen in het buitenland of aan het totstandkomen van proefschriften wordt niet bijgedra­gen.